disertacija
Sinteza cikličkih peptida s ugrađenom muraminskom kiselinom na čvrstom nosaču

Kristina Vlahoviček-Kahlina (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek