disertacija
Utjecaj polimorfizma gena HER-2/neu na kardiotoksičnost uzrokovanu monoklonskim protutijelom trastuzumabom

Ljubica Vazdar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet