disertacija
Vibracijska dinamika tankih filmova soli deoksiribonukleinske kiseline

Kristina Serec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek