disertacija
Poopćeni modeli Calogerovog tipa

Anđelo Samsarov (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek