disertacija
Depozicija i karakterizacija nanokristalnog silicija

Davor Ristić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek