disertacija
Tanki filmovi amorfno-nanokristalnog silicija
strukturne i optičke osobine

Krunoslav Juraić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek