disertacija
Tragovi brzih teških iona u SrTiO3

Marko Karlušić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek