disertacija
Cijano-kompleksi željeza i 4-imidazolin-2-tiona te njegovih biološki aktivnih derivata

Danijela Cvijanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek