disertacija
Sinteza i svojstva biološki aktivnih o-, m- i p- izomera N- supstituiranih mono- i bis(piridinijevih aldoksima) i njihovih cijano-kompleksa željeza(II)

Vladimir Damjanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek