disertacija
Samoorganizacija i karakterizacija niklenih nanočestica u dielektričnoj matrici

Marko Jerčinović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet