disertacija
Eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija nukleinskih kiselina i malih molekula

Marina Grabar Branilović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek