disertacija
Struktura zajednica trčaka (Coleoptera, Carabidae) ekotona šume bukve i jele i otvorenih staništa Dinarida Hrvatske

Andreja Brigić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek