disertacija
Utjecaj perinatalne primjene prekursora sinteze ili inhibitora razgradnje serotonina na serotoninsku homeostazu u odraslih štakora

Sofia Ana Blažević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek