disertacija
Fitoplankton kao biološki indikator u procjeni ekološkog stanja krških jezera (NP Plitvička jezera)

Petar Žutinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek