disertacija
Usporedba triju sustava testiranja toksičnosti pesticida dimetoata, pirimifos-metila i deltametrina upotrebom molekularnih biljega gujavica (Lumbricidae)

Mirna Velki (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek