disertacija
Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata

Daniela Šupe-Domić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju