disertacija
Kvantno-kemijsko istraživanje reakcija pregrađivanja odabranih psihofarmaka

Davor Šakić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet