disertacija
Model vrednovanja onečišćenja Jadranskog mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna putovanja

Tina Perić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet