disertacija
Utjecaj ekspresije liganda za receptor NKG2D na potencijal citomegalovirusa kao vakcinskoga vektora

Tihana Tršan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet