disertacija
Karakterizacija lanenoga ulja inozemnih sorata uljnoga lana uzgojenih na području Republike Hrvatske

Marko Obranović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet