disertacija
Istovremeno uklanjanje dušika i fosfora iz otpadne vode pri anoksičnim uvjetima

Dijana Grgas Uhlik (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet