disertacija
Modeliranje biološke razgradnje i kinetike nestajanja terbutilazina u tlu: usporedba s atrazinom

Tamara Jurina (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet