disertacija
Neškrobni polisaharidi u kiselim tijestima i njihov utjecaj na kvalitetu i prehrambenu vrijednost proizvedenoga kruha

Ivna Vrana Špoljarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet