disertacija
Biokatalitička sinteza (S)-2-hidroksipropiofenona u različitim tipovima reaktora

Davor Valinger (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet