disertacija
Određivanje sastava i udjela slobodnih masnih kiselina sira iz mišine te njegova fizikalno-kemijska i senzorska svojstva

Milna Tudor Kalit (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet