disertacija
Sinteza i evaluacija biološki aktivnih heterociklickih spojeva kao inhibitora korozije

Jasna Halambek (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet