disertacija
Razvoj novog tipa osjetila za dušikov(I) oksid i primjena za praćenje procesa denitrifikacije

Natalija Velić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet