disertacija
Karakterizacija rekombinantnog humanog faktora stimulacije rasta granulocita i utvrivanje korelacije kromatografskih tehnika s postupkom određivanja biološke aktivnosti

Ana Škrlin (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet