disertacija
Utjecaj antropogenog pritiska na hidrologiju i faunu močvare Hutovo blato
cjeloviti pristup s ciljem zaštite i upravljanja

Marlena Ćukteraš (2015)
Sveučilište u Splitu