disertacija
Dinamika zooplanktona u zatvorenim morskim ekosustavima (Mljetska jezera, NP „Mljet“)
sezonske i dugoročne promjene

Marijana Miloslavić (2012)
Sveučilište u Splitu