disertacija
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU

Vesna Horvat (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet