Rad nije dostupan
disertacija
Proteinska ekspresija i genska amplifikacija EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu

Miljenko Katunarić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju