Rad nije dostupan
disertacija
Učinci preopterećenja željezom u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu

Božena Ćurko-Cofek (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju