disertacija
Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine

Lidija Bilić-Zulle (2006)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za medicinsku informatiku