disertacija
Studij utjecaja okoliša na sadržaj teških metala u mekoniju novorođenačdi Splitsko-dalmatinske županije
doktorski rad

Zlatka Knezović (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica