disertacija
Studij međudjelovanja komponenata u polimernim mješavinama poli(vinil-klorid)/poli(etilen-oksid)

Miće Jakić (2014)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica