disertacija
Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016.

Mirjana Juranović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra socijalnog nauka Crkve