disertacija
UPRAVA U SAVSKOJ BANOVINI (1929.-1939.) – IZMEĐU DRŽAVNOG CENTRALIZMA I SUPSIDIJARNOSTI

Stipica Grgić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji