disertacija
Utjecaj trošenja na rezidualnu posmičnu čvrstoću sitnozrnastih litoloških članova fliša

Martina Vivoda Prodan (2016)
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet u Rijeci