disertacija
Organizacijska kreativnost i konkurentska prednost poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu

Madžar Danijela (2018)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu