disertacija
Marketing hotela kao pretpostavka razvoja turističke destinacije

Marina Perišić Prodan (2015)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu