disertacija
Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Ana Mirković Moguš (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Podaci o radu
NaslovProcjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
AutorAna Mirković Moguš
Voditelj/MentorGoran Bubaš (mentor)
Dragutin Kermek (sumentor)
Sažetak rada
Istraživanje koje je provedeno u ovoj doktorskoj disertaciji daje svoj doprinos u procesu identificiranja i primjene kritičnih činitelja kvalitete procesa e-obrazovanja u procjeni kvalitete e-obrazovanja. Na osnovi mnogih znanstvenih i stručnih izvora koji obuhvaćaju raznolike pristupe kvaliteti e-obrazovanja, kao što su standardi kvalitete e-obrazovanja, modeli kvalitete, metodologije, sustavi vrednovanja i niza europskih projekata o kvaliteti e-obrazovanja, identificiran je skup pokazatelja koji promiču kvalitetu e-obrazovanja. Dani kriteriji, tj. pokazatelji mogu se grupirati u sljedeće kategorije: institucijski činitelji, tehnološki činitelji, pedagoški činitelji, činitelji instrukcijskog dizajna, nastavnički činitelji, studentski činitelji, evaluacijski činitelji i motivacijski činitelji. Nadalje, rezultati istraživanja pokazali su kako nastavnici uglavnom nemaju kompetencije definirane modelom 'pismenosti kvalitete' obzirom da na inicijalnoj informativnoj dimenziji većina nastavnika nema potrebna znanja o kvaliteti e-obrazovanja. Također, u okviru razine primjene tehnologijâ e-učenja, u potpunosti je zadovoljena samo prva razina koja obuhvaća online pristup osnovnim podacima o kolegiju, nastavnim materijalima te uspostavljanje elementarne elektroničke komunikacije nastavnika sa studentima. Što se tiče funkcionalnosti sustava, tj. promiče li sustav kvalitetu e-obrazovanja, može se zaključiti da su pokazatelji procijenjeni od strane nastavnika vezani uz kvalitetu sadržaja i informacija, kvalitetu usluga i zadovoljstvo korisnika zadovoljavajući, tj. u najvećoj mjeri su realizirani, dok su pokazatelji vezani uz obrazovnu kvalitetu djelomično realizirani, što se može povezati s činjenicom da je u potpunosti realizirana samo prva razina primjene tehnologija e-učenja. U odnosu na promatrane procese učenja, razvoja, podrške, evaluacije i organizacije vezane uz e-obrazovanje ostvarenost pojedinih procesa najčešća je u dimenzijama isporuke i planiranja što upućuje na početne aktivnosti u postupcima promicanja kvalitete e-obrazovanja.Na osnovu standarda, literature te uzimajući u obzir rezultate istraživanja kreiran je model za upravljanje kvalitetom e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječikvaliteta e-obrazovanje visoka učilišta primjena tehnologije razine zrelosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Quality assessment of the e-learning processes at higher education institutions in the Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuVesna Dušak (predsjednik povjerenstva)
Goran Bubaš (član povjerenstva)
Dragutin Kermek (član povjerenstva)
Nina Begičević Ređep (član povjerenstva)
Petar Bezinović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
MjestoVaraždin
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Informacijski sustavi i informatologija
UDK37
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Obrazovanje
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaInformacijske znanosti
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-11-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
A research carried out in this doctoral thesis makes its contribution to the process of identifying and applying critical success factors of e-learning processes in assessing the quality of e-learning. On the basis of many scientific and expert resources that include a variety of approaches to e-learning quality, such as quality standards for e-learning, quality models, methodologies, systems evaluation and a number of European projects on the quality of e-learning, a set of indicators that promote quality of e-learning has been identified. Given criteria, that is indicators can be grouped into the following categories: institutional factors , technological factors, educational factors, instructional design factors, teacher factors, student factors, evaluation factors and motivational factors . Furthermore, the results of the study showed that teachers mostly do not have the competencies defined by quality literacy model since on the initial informative dimension most teachers lack the necessary knowledge about the quality of e.learning. Also, within the level of implementation of e.learning technologies mostly satisfied is only the first level, which includes online access to basic information about the course, teaching materials and the establishment of basic electronic communication between teachers and students . As far as the functionality of the system, that is whether a system promotes the quality of e-learning it can be concluded that the indicators assessed by teachers related to the quality of content and information, quality of service and customer satisfaction are satisfactory that is they have been mostly realized while the indicators related to educational quality are just partially implemented which can be attributed to the fact that only the first level of e-learning technologies implementation is fully realized. Considering the observed processes of learning, development, support, evaluation and organization related to e-learning the most common achievement of certain processes is within dimensions of delivery and planning which refers to initial acitivities of procedures to promote the quality of e-learning. Based on the standards, literature review and considering the research results the model for quality management of e-learning in the Republic of Croatia has been created.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)quality e-learning higher education institutions application of tehnology maturity levels
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:760116
PohranioLjiljana Hajdin