disertacija
Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta

Katarina Tomičić-Pupek (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin