disertacija
Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja
S posebnim osvrtom na literaturu namijenjenu nastavi teorijskih glazbenih predmeta

Sanja Kiš Žuvela (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet