disertacija
Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea

Ana Penjak (2014)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet