disertacija
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku

Dubravka Kuna (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet