disertacija
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića

Vesna Vujić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovJezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
AutorVesna Vujić
Voditelj/MentorLjiljana Kolenić
Sažetak rada
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati iscrpan prikaz jezika kojim je pisao. U prvome dijelu opisuje se Andrićev život te društveno-političke prilike koje su vladale u Hrvatskoj, a posebno i stanje u hrvatskom jezikoslovlju. U drugome dijelu analiziraju se njegovi članci s jezičnom tematikom te svi ostali radovi u kojima je o jeziku govorio. Posebno je iscrpno prikazan Branič jezika hrvatskoga te slikovni rječnik Šta je šta, kao Andrićeva dva najvažnija prinosa hrvatskome jezikoslovlju. U trećemu dijelu prikazan je Andrićev jezik na razini pravopisnoga, slovopisnoga, fonološkoga, morfološkoga, sintaktičkoga i leksičkoga opisa. Proučen je niz njegovih originalnih djela, pisama, rukopisa i knjiga. Praćene su i promjene koje je njegov jezik doživljavao tijekom pedesetgodišnjega plodnoga rada. U zaključku su pobrojana najvažnija Andrićeva gledišta o jezičnim pitanjima te istaknute osobine njegova jezika. Djelo Nikole Andrića stavljeno je u soodnos s gledištima tadanjih vodećih jezikoslovaca, Ivana Broza, Tome Maretića, Vatroslava Jagića. Istražen je i njegov odnos prema djelu Vuka Karadžića. Naposlijetku, dan je prikaz njegova viđenja odnosa hrvatskoga standardnoga jezika i dijalektizama, regionalizama i lokalizama. Istaknuta je njegova borba protiv tuđica, osobito protiv srbizama. Rad daje cjelokupni prikaz jezikoslovnoga rada Nikole Andrića i ukazuje na njegov veliki prinos razvoju i očuvanju hrvatskoga jezika. Pokazuje da se ovaj veliki Vukovarac izdiže i odmiče od vukovskih gledišta i nastavlja bogatu hrvatsku jezikoslovnu tradiciju te slijedi razvojni put hrvatskoga jezika zacrtan u djelima starijih hrvatskih pisaca gramatika. Time djelo Nikole Andrića zauzima istaknuto mjesto u hrvatskome jezikoslovlju.
Ključne riječihrvatski književni jezik standardizacija jezik zagrebačke filološke škole jezik hrvatskih vukovaca jezično savjetništvo
Naslov na drugom jeziku (engleski)Language and Linguistic Work of Nikola Andrić
Povjerenstvo za obranuMilica Lukić (predsjednik povjerenstva)
Dubravka Smajić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
UDK811.163.42
JEZICI. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST
Hrvatski jezik
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaJezikoslovlje
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje filologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-11-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Hundred years ago after the death of big Vukovarian, Croatian and European Nikola Andrić (1867 – 1942) his work is still not analysed and valued properly. In Croatistics he is know because of his language adviser Branič jezika hrvatskoga (1911), but his work extends to all ways of Croatian cultural and scientific life from the end of 19th century and first half of 20th century (literature, linguistics, theatre, publishing). The purpose of this work was to describe Andrić’s linguistic work and give a detailed description of the language he wrote in. Andrić’s life, socio-political circumstances that reigned in Croatia, and situation in Croatian linguistics are all being described in the first part. In the second part his articles that have linguistic theme are analysed as well as all those in which he wrote about language. Branič jezika hrvatskoga and a graphic dictionary Šta je Šta are shown in very detail as two of his most important contributions to Croatian linguistics. The third part shows Andrić’s language described at the orthographic, spelling, phonological, morphological, syntactic and lexical level. The changes his language experienced during his 50-year-long prolific work are also shown. In conclusion, Andrić’s most important aspects about language issues are counted and characteristics of his language are pointed out. Nikola Andrić’s work is put in correlation with the views of then leading linguists Ivan Broz, Tomo Maretić, Vatroslav Jagić. His attitude towards Vuk Karadžić’s work is also examined. Finally, the overview from his point of view about relation of standard Croatian language and dialects, regionalisms and localisms is also given. His fight against loan – words, especially Serbian loan – words is highlighted. This work gives a whole overview of Nikola Andrić’s linguistic work and indicates his big contribution to development and conservation of Croatian language. It is shown that this big Vukovarian revolts and gets ahead of the views that “vukovci” had; he continues the copious Croatian linguistic tradition and follows the developmental way of Croatian language written in the works of old Croatian grammar writers. In that way, the work of Nikola Andrić has a big part in Croatian linguistics.
Predmetnice
(NSK Kontrolirani rječnik)
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Croatian standard language standardisation language of Zagreb philological school language of Croatian “vukovci” language advisory
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:581833
PohranioGordana Gašo