disertacija
POBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA KOMBINIRANJEM HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH OPTIMIZACIJSKIH METODA

Amir Softić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
Podaci o radu
NaslovPOBOLJŠANI MODEL ZA PLANIRANJE NISKONAPONSKIH DISTRIBUCIJSKIH MREŽA KOMBINIRANJEM HIJERARHIJSKIH I STOHASTIČKIH OPTIMIZACIJSKIH METODA
AutorAmir Softić
Voditelj/MentorMarinko Stojkov
Sažetak rada
U ovoj disertaciji predstavljen je novi, poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža. Model koristi hijerarhijske i stohastičke metode optimizacije, kao i suvremene programe za crtanje i proračune tokova snaga. Iz skupine hijerarhijskih metoda u modelu su korištene metoda neizrazitog grupiranja i analitički hijerarhijski postupak. Uporaba ovih metoda daje najbolje prostorno rješenje niskonaponske distribucijske mreže. Iz skupine stohastičkih metoda u modelu je korištena metoda simuliranog kaljenja. Uporaba ove metode daje optimalno uklopno stanje najboljeg prostornog rješenja. Za crtanje prostornih rješenja distribucijske mreže u modelu je korišten AutoCAD, dok je za proračune tokova snaga korišten Matlab–Matpower. U prvom dijelu disertacije dane su kratke teorijske postavke o distribucijskim mrežama, te matematička interpretacija procesa optimizacije i korištenih optimizacijskih metoda. U drugom dijelu je prezentiran novi, poboljšani model planiranja, rezultati primjene modela za određeno zemljopisno područje, odnosno skupinu potrošača, kao i usporedba rezultata sa postojećom distribucijskom mrežom. Iz rezultati dobivenih primjenom predloženog modela može se uočiti da se dobiva niz prostornih rješenja, pri čemu projektant odabire najprihvatljivije. Također, model daje mogućnost dobivanja optimalnog uklopnog stanja odabranog prostornog rješenja. Usporedni rezultati dobiveni primjenom modela i postojeće distribucijske mreže pokazuju znatna poboljšanja parametara mreže. To je praktična potvrda opravdanosti primjene predloženog modela planiranja. Njegova primjena naročito dolazi do izražaja u neplanski građenim distribucijskim sustavima gdje se zbog velikog broja sličnih mreža, sa izraženim problemima u eksploataciji, njihovim rješavanjem mogu postići značajne financijske uštede. Mogućnost uporabe modela za detektiranje problema u postojećim mrežama i provjeru predloženih rješenja predstavlja dodatnu prednost. Jedna od prednosti modela je i mogućnost uporabe i drugih optimizacijskih metoda koje su prihvatljivije za druge projektante, ovisno o njihovim programerskim sposobnostima, ali uz primjenu istih koraka u implementiranoj proceduri. U disertaciji je obrađen primjer niskonaponske distribucijske mreže, ali model se uspješno može koristiti i za projektiranje distribucijskih mreža srednjeg napona, što dodatno proširuje opseg njegove primjenjivosti. Obzirom na jednostavnost procedure koju je potrebno provesti iskusnim inženjerima i planerima distribucijskih mreža model može poslužiti kao vrlo koristan alat i ima svoje mjesto u praktičnoj primjeni.
Ključne riječiDistribucijske mreže Optimizacija Hijerarhijske metode Stohastičke metode Neizrazito grupiranje AHP Simulirano kaljenje Modeli planiranja
Naslov na drugom jeziku (engleski)IMPROVED MODEL FOR PLANNING DISCIPLINARY DISORDERS COMBINATION NETWORK HIJERARHIJSKIH I STOŠASTIČKIH OPTIMIZATION METHODS
Povjerenstvo za obranuDamir Šljivac (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Elektrotehnika
Elektroenergetika
UDK621.3
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Elektrotehnika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaElektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika
SmjerElektroenergetika
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2017
Datum promocije2016
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
A new, improved model for planning of low–voltage distribution networks is presented in this dissertation. The model uses hierarchical and stochastic optimization methods, as well as modern programs for drawing and load flow calculations. From the group of hierarchical methods, fuzzy clustering method and analytic hierarchy process are used in the model. Usage of these methods gives the best spatial solution of low–voltage distribution network. From the group of stochastic methods, simulated annealing method is used in the model. Usage of this method gives the optimal switching condition of the best spatial solution. For drawing the spatial solutions of distribution network AutoCAD is used in the model, while for load flow calculations Matlab–Matpower is used. In the first part of the dissertation a short theoretical assumptions about distribution networks are given, as well as mathematical interpretation of optimization process and used optimization methods. In the second part, a new, improved planning model, the results of model application to the specific geographical area or group of customers, as well as the comparison of results with the existing distribution network are presented. From the results obtained by the usage of proposed model it can be seen that a series of spatial solutions is obtained, and the designer can select the most appropriate. Also, the model provides the possibility of obtaining the optimal switching condition of selected spatial solution. Comparable results obtained by model implementation and existing distribution network show significant improvement of network parameters. That is a practical confirmation of a justification for the proposed planning model application. Its application is particularly evident in unplanned built distribution systems, where there is a large number of similar networks, with distinct problems in exploitation, so their resolution can give a significant financial savings. The ability of the model to detect problems in the existing networks and verification of proposed solutions is an additional advantage. One of the advantages of the model is the ability for usage the other optimization methods as well, that are more acceptable for other designers, depending on their programming skills, but the same steps in the implemented procedure have to be used. In the dissertation is presented an example of low–voltage distribution network, but the model can be successfully used for designing the medium–voltage distribution networks, which further expands its scope of applicability. Considering the simplicity of the procedure that is necessary to be conducted for experienced engineers and planners of distribution networks the model can serve as a very useful tool and has its place in the practical application.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Distribution network Optimization Hierarchical methods Stochastic methods Fuzzy clustering AHP Simulated annealing Planning models
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:606876
PohranioAnka Ovničević