disertacija
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida

Dijana Jerković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet