disertacija
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu

Saša Rajić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet